فرم عضویت حامیان جدید

  • 📌لطفاً جهت پیگیری و ثبت هر چه دقیقتر حمایتها، نام و نام خانوادگی خود را بطور کامل درج بفرمایید. با تشکر
  • 📌لطفاً شماره همراه خود را به درستی وارد نمایید تا بتوانیم جهت پیگیری کار با شما ارتباط برقرار کنیم.
  • 📌لطفاً حداقل مبلغی که هر ماه می تونید واریز کنید را بفرمایید. | لطفاً مبلغ را به «تومان» بفرمایید.
  • 🗓روزی در ماه که تمایل دارید انفاق تون رو واریز کنید، بفرمایید تا هر ماه در همان روز ازتون پیگیری کنیم.