دوره‌ها از زبان شرکت کنندگان

مهدی اشعری – دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران

علیرضا بوربور- کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

جمعی از شرکت کنندگان و فارغ التحصیلان دوره تدبر در قرآن

آشنایی با تاریخچه، اهداف و ویژگی های دوره نخبگانی تدبر در قرآن کریم

نقش تدبر در دینداری نظام مند

تاثیر شرکت در دوره تدبر در قرآن بر نخبگان