بهمن ۲۶, ۱۳۹۹

مقاطع تحصیلی مدرسه مطالعات قرآنی

مدرسه تحولی مطالعات قرآنی در راستای تربیت نیروی متخصص، برای ورودی های خود دو مقطع تحصیلی را به شرح ذیل طراحی کرده است:

۱٫ مقطع مقدماتی:

در این مقطع مخاطبان با فضای علمی، مبنایی و گفتمانی مدرسه آشنا شده و برای حضور در دوره اصلی مدرسه آماده می شوند.

📚 مواد درسی

🔹 1. اصول، قواعد و روش تدبر در سوره‌های کوچک قرآن

🔹 2. مبانی، شاخصه ها و چارچوب گفتمان قرآنی ولایی

🔹 3. تدبر در سوره‌های کوچک قرآن

 مدت زمان دوره

🔹 ۱ ترم (۱۰ الی ۱۲ هفته شامل ۴ ساعت کلاس)

🗒 نحوه برگزاری دوره

🔹حضوری / کارگاهی

۲٫مقطع تخصصی:

در این مقطع، مخاطبان به طور کامل وارد فضای تحصیلی و دروس مدرسه می شوند.

📚مواد درسی

🔹 1. زبان قرآن (صرف، نحو و بلاغت با رویکرد قرآنی)

🔹 2. اصول، قواعد و روش تدبر در قرآن

🔹 3. مبانی، شاخصه ها و چارچوب گفتمان قرآنی ولایی

🔹 4. تدبر در سوره‌های متوسط و بلند قرآن

مدت زمان دوره

🔹  ۴ ترم (هر ترم ۱۰ الی ۱۲ جلسه، شامل ۴ ساعت کلاس در هفته)

🗒 نحوه برگزاری دوره

🔹 حضوری / کارگاهی / پژوهشی