مقاطع تحصیلی مدرسه مطالعات قرآنی

مدرسه تحولی مطالعات قرآنی در راستای تربیت نیروی متخصص، برای ورودی های خود دو مقطع تحصیلی را به شرح ذیل طراحی کرده است:

۱٫ مقطع مقدماتی:

در این مقطع مخاطبان با فضای علمی، مبنایی و گفتمانی مدرسه آشنا شده و برای حضور در دوره اصلی مدرسه آماده می شوند.

📚 مواد درسی

🔹 1. اصول، قواعد و روش تدبر در سوره‌های کوچک قرآن

🔹 2. مبانی، شاخصه ها و چارچوب گفتمان قرآنی ولایی

🔹 3. تدبر در سوره‌های کوچک قرآن

 مدت زمان دوره

🔹 ۱ ترم (۱۰ الی ۱۲ هفته شامل ۴ ساعت کلاس)

🗒 نحوه برگزاری دوره

🔹حضوری / کارگاهی

۲٫مقطع تخصصی:

در این مقطع، مخاطبان به طور کامل وارد فضای تحصیلی و دروس مدرسه می شوند.

📚مواد درسی

🔹 1. زبان قرآن (صرف، نحو و بلاغت با رویکرد قرآنی)

🔹 2. اصول، قواعد و روش تدبر در قرآن

🔹 3. مبانی، شاخصه ها و چارچوب گفتمان قرآنی ولایی

🔹 4. تدبر در سوره‌های متوسط و بلند قرآن

مدت زمان دوره

🔹  ۴ ترم (هر ترم ۱۰ الی ۱۲ جلسه، شامل ۴ ساعت کلاس در هفته)

🗒 نحوه برگزاری دوره

🔹 حضوری / کارگاهی / پژوهشی