شهریور ۱, ۱۳۹۷

دوره مبانی تدبر

در خلال آموزش تدبر در قرآن در دوره‌های مهارتی، به فراخور مباحثی مطرح می‌شود که مرتبط با مبانی و پایه‌هایی است که تدبر در قرآن براساس آنها تعریف شده و جایگاه پیدا می‌کند. مرور این مبانی و پایه‌ها و جمع‌بندی و ارائه یکجا و منسجم آنها به مخاطبان کمک خواهد کرد که درک بهتری از قرآن، جایگاه آن در دین و دین‌داری و ضرورت رویکرد تدبری به قرآن داشته باشند. این هدف در دوره مبانی تدبر در قرآن محقق می‌گردد. در این دوره سعی خواهد شد مبانی اصلی تدبر در قرآن در قالب مفهوم گفتمان قرآن و ولایت مطرح شده و ثمرات و اثرات عینی حرکت در راستای این گفتمان و تمایز آن از سایر رویکردها در عرصه‌های مختلف دین و دین‌داری مورد اشاره قرار گیرد.

این دوره مشتمل بر یک ترم بوده و شرکت در آن، پس از گذراندن دو ترم از دوره مهارتی پایه و کسب شرایط لازم ممکن است.