اساتید موسسه، مجموعه کتبی تحت عنوان “انس و آشنایی با زبان وحی” تالیف کرده اند.
(آشنایی بیشتر با کتاب ها: https://tadabor.ir/archives/2682 )
با وجودی که این کتاب ها چاپ شده اند اما هزینه ی چاپ آنها هنوز به طور کامل تسویه نشده است. مبلغ باقی مانده جهت تسویه با چاپ خانه حدود ۳میلیون تومان می باشد.

جهت کمک به پرداخت این مبلغ لینک زیر را کلیک کنید👇

لازم به ذکر است که پر کردن اطلاعات تماس برای دریافت فاکتورهای خرید و پیگیری نحوه ی مصرف هزینه ها الزامی است.