۱۰۱۴۷۴۴۵۱۵۴۷مقاله «بازشناسی جایگاه سنت در مکتب تفسیری قرآن به قرآن، براساس تفاوت دو مرحله تدبر و تبیین(تفسیر)» نوشته یکی از اساتید دوره های جامع آموزش تدبر در قرآن، در دوفصلنامه تخصصی علوم قرآن و تفسیر معارج (نشریه تخصصی تفسیر و علوم قرآنی بنیاد اسراء تحت نظارت آیت الله جوادی آملی) به چاپ رسید. علاقه مندان به مبانی تدبر با خواندن این مقاله، می توانند تفاوت نقش «سنت و روایات» را در دو مرحله تدبر و تبیین (تفسیر) قرآن کریم دریابند.

در آغاز این مقاله، نگرش علامه طباطبایی نسبت به جایگاه «سنت» در تفسیر قرآن کریم، مورد بازخوانی قرار گرفته است و جمع بندی جامعی از نظرات مختلف ایشان در جای جای المیزان صورت پذیرفته است. بر این اساس:

  • قرآن در بیان ظواهر خود، از غیر -حتی از سنت- مستقل است.
  • تبیین و تفصیل بیانات قرآن کریم که از ظواهر اولیه آن بدست نمی آید، بر عهده سنت می باشد.

سپس با توضیح، تکمیل و تفصیل این نظرگاه و تعریف دو مرحله متفاوت تدبر و تبیین قرآن کریم، چنین بیان شده است که مرحله «تدبر در قرآن» مربوط به ظواهر قرآن بوده و مستقل از سنت است اما در مرحله «تبیین» یا به تعبیر دیگر «تفسیر»، سنت نقش بی بدیلی دارد. برای مطالعه این مقاله به اینجا مراجعه نمایید.