ی۲کی از ثمرات عینی نگرش تدبری به قرآن، جدا ندیدن قرآن از سیاست و مسئله حکومت و تمدن است. خروجی نگرش آیه ای به قرآن، کتابی خنثی و منفعل است که هر رأی و نظری را می توان بر آن تحمیل نمود و اساساً برای ابعاد اجتماعی و سیاسی زندگی بشر نظری قاطع و صریح ندارد. مصاحبه زیر نمونه خوبی برای نشان دادن اثر نگاه تدبری در تصحیح نگرش سیاسی جوامع اسلامی است. این مصاحبه با استاد صبوحی از شاگردان حجت الاسلام و المسلمین استاد الهی زاده انجام شده است و در آن براساس تدبر سور حدید تا تحریم، یکی از مبانی سیاسی قرآنی تشریح گردیده است. برای دریافت متن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید.