باسمه تعالی

در هر کاری، داشتن مبنای فکری صحیح ما را به روش متقن و به کارگیری روش متقن ما را به نتایج درست می رساند. متأسفانه بسیاری از فعالیتهای تدبری در قرآن، مبنای فکری صحیح و لذا روش متقن و در نتیجه نتایج درستی ندارد. در مؤسسه قرآن و عترت رهپویان امام رضا(ع) تلاش بر آن بوده که نتایج تدبر در سوره ها بر اساس روش متقن و مبنای صحیح باشد. در ادامه برخی مطالب و پژوهشهایی که ما را به مبنای صحیح در امر تدبر در قرآن می رساند، عرضه می گردد. البته دو مطلب اول به عنوان مقدمه، دو تحلیل از تاریخ اسلام و چگونگی مهجور شدن قرآن و غلبه نگاه اخباری بر مجامع عمومی و تخصصی دینی می باشد که جهت درک ضرورت رجوع به قرآن و دوری از اخباری گری بسیار مناسب می باشد.
۱- تحلیل تاریخی(۱)

۲- تحلیل تاریخی(۲)

۳- تعریف، جایگاه، ضرورت و غایت تدبر در قرآن

۴- شناخت دقیق جایگاه قرآن و اهل بیت(ع) در پرتو تعریف صحیح تدبر و تبیین(تفسیر)

۵- بررسی جایگاه سنت معصومان(ع) در تدبر در قرآن

۶- مبانی ارتباط و انسجام آیات درون سوره ها

۷- وحیانی بودن چینش آیات در سوره ها

۸- چیستی سوره

۹- نزول پیوسته و منظم آیات سوره ها

۱۰- نقد و نفی نظریه نیازمندی به سبب نزول در فهم قرآن

۱۱- نفی وجود آیات مکی در سور مدنی و بالعکس

۱۲- مقدمه تفسیر المیزان

۱۳- خلاصه ای از مقدمه تفسیر تسنیم

۱۴- اثبات عدم وجود اختلاف قرائت در قرآن کریم(۱)

۱۵- اثبات عدم وجود اختلاف قرائت در قرآن کریم(۲)

به تدریج مباحث جدیدتری نیز به این قسمت اضافه خواهد شد.